Pages

Saturday, 5 November 2011

مردم که گناه نکردن ما رو تحمل کنن

هر وقت این جمله رو شنیدین یادِ من بیفتین. میتونم بگم که تا آخر عمرتون هم شاید اینو نشنوید. شاید چیه حتما. ولی من باهاش زندگی کردم

No comments:

Post a Comment